Financiering

Het beleid voor vermogensopbouw is dat er van de non- earmarked fondsen die worden geworven zoals onder punt 2 beschreven, 90% wordt uitgekeerd aan het doel, tenzij de fondsenwerving in enig jaar minder dan 20.000 euro oplevert. In dat geval wordt er maximaal 18.000 euro uitgekeerd en wordt er ofwel een kleine reserve gevormd of het gehele bedrag uitgekeerd dan wel wordt het bedrag aangevuld tot 18.000 euro , afhankelijk van het niveau van de reserves. De overige 10% vormt een basis voor vermogensopbouw.

Alles ten goede aan het doel

Concreet wordt er gestreefd naar een jaarlijkse fondsenwerving van minimaal 20.000 euro, zodat minimaal 18.000 euro kan worden uitgekeerd en minimaal 2.000 wordt gereserveerd. De vermogensopbouw wordt benut als voorziening voor tekorten in de fondsenwerving indien deze in enig jaar minder bedraagt dan 18.000 euro. In dat geval wordt geput uit de reserve. Tenslotte is de stichting geen beleggingsinstelling, uiteindelijk moet 100% van de geworven fondsen aan het doel ten goede komen.

Rust en zekerheid

Ons vermogensopbouwbeleid is er uitsluitend op gericht om een minimaal niveau te kunnen garanderen aan Emerald Hill zodat er rust en zekerheid over een deel van de inkomende geldstroom gaat ontstaan. Hiermede wordt ook voldaan aan een element van duurzaamheid in de samenwerking. De fondsen die worden geworven in verband met projecten komen deze projecten voor 100% ten goede en worden dus onverkort doorgeleid.

Geen kosten

Onze stichting streeft naar een zero cost base. 100% van de gegenereerde fondsen dienen aan het doel ter beschikking te komen. Alle kosten die verband houden met het werk van onze stichting worden door de bestuursleden privé gedragen tenzij, in uitzonderingsgevallen, het bestuur unaniem anders besluit.

Vermogensbeheer

Het vermogen wordt risicomijdend aangehouden op spaarrekeningen dan wel belegd in Nederlandse staatsobligaties. Onder geen voorwaarde worden de geworven fondsen in een hogere risicoklasse belegd dan hiervoor aangegeven, ook al zou dat ten koste gaan van het behalen van een hoger rendement. Over het vermogen wordt beschikt door een besluit van het bestuur.