Jaarrekening 2016

Exploitatie overzicht 2016 stichting Emerald Hill te Nijmegen

Balans per 31 december 2016      
Activa 31 – 12 – 2016 Passiva 31 – 12 – 2016
Liquide middelen € 11.066,88 Eigen vermogen € 11.066,88

 

 

 

Exploitatie overzicht over het boekjaar 2016      
Baten      
Donaties      
Projectdoel: schoolgeld € 8.250,00    
Projectdoel: uniformen € 3.499,65    
Projectdoel: algemeen € 10.947,85    
Totaal: € 22.697,50    
       
Lasten      
Betalingen aan weeshuis Emerald Hill € 20.563,47    
Bankkosten € -213,15    
       
Exploitatie overschot € 2.347,18