Jaarrekening 2015

Exploitatie overzicht 2015 stichting Emerald Hill te Nijmegen

Balans per 31 december 2015      
Activa 31 – 12 – 2015 Passiva 31 – 12 – 2015
Liquide middelen € 8.719,70 Eigen vermogen € 8.719,70

 

 

 

Exploitatie overzicht over het boekjaar 2015      
Baten      
Donaties      
Projectdoel: schoolgeld € 7.670,00    
Projectdoel: uniformen € 3.500,00    
Projectdoel: algemeen € 12.284,76    
Totaal: € 23.454,76    
       
Lasten      
Betalingen aan weeshuis Emerald Hill € 33.093,16    
Bankkosten € 238,31    
       
Exploitatie tekort € -9.876,71    

 

Download hier de jaarsamenvatting van 2015