Jaarrekening 2014

Exploitatie overzicht 2014 stichting Emerald Hill te Nijmegen

Balans per 31 december 2014      
Activa 31 – 12 – 2014 Passiva 31 – 12 – 2014
Liquide middelen € 18.596,41 Eigen vermogen € 18.596,41

 

 

 

Exploitatie overzicht over het boekjaar 2014      
Baten      
Donaties € 48.792,00    
       
Lasten      
Betalingen aan weeshuis Emerald Hill € 32.313,44    
Bankkosten € 202,15    
       
Exploitatie overschot € 16.276,41