Samen staan we sterk voor het weeshuis Emerald Hill Zimbabwe

Beleidsplan

Het doel van Emerald Hill

Stichting Weeshuis Emerald Hill stelt zich ten doel het werven van fondsen ten behoeve van- en het doen van giften aan- weeskinderen in het weeshuis Emerald Hill te Harare, Zimbabwe.

100% ter beschikking van het doel
Uitgangspunt daarbij is dat 100% van de fondsen die worden geworven ter beschikking van het doel worden gesteld. Er vindt dus geen enkele uitkering plaats aan anderen dan het beoogde doel. Een en ander impliceert dat alle betrokkenen, bestuursleden en vrijwilligers, alle kosten die zij maken voor eigen rekening nemen. De Stichting is een non-profit instelling. Er is dus geen winstoogmerk.

Bestuursleden houden zelf controle over de besteding van de middelen door het weeshuis middels eigen bezoeken en rapportages.

Werkzaamheden van de stichting

De stichting benadert andere fondsen die, zoals uit hun doelstelling blijkt, affiniteit kunnen hebben met het doel van de stichting. Te denken valt hierbij aan fondsen die actief zijn in Afrika, op het gebied van kinderen en/of wezen maar ook op het gebied van opleiding, gezondheidszorg, maatschappelijk werk en duurzaamheid.

Sponsoracties en presentaties
Daarnaast organiseert de Stichting sponsoracties onder particulieren. Ook is de Stichting bereid en in staat om presentaties te houden voor organisaties die aan haar doel zouden kunnen bijdragen zoals bijv. serviceclubs als Rotary, Lions, Kiwanis, enz..
Andere werkzaamheden die Stichting uitvoert zijn het onderhouden van een website en het rondsturen van nieuwsbrieven.

Projecten en non earmarked money
De fondsenwerving van Stichting is gericht op twee hoofdstromen: projecten en non earmarked money

Ondersteuning aan projecten van Emerald Hill wordt gebaseerd op een projectvoorstel van Emerald Hill Childrens Home, de organisatie in Zimbabwe zelf. Al dan niet gemodificeerd worden deze voorstellen aan sponsoren voorgelegd. Na realisatie van een project wordt ook voor een volledige verantwoording van het besteden van de geldsommen zorg gedragen.

Actuele projecten
Projecten die de komende jaren actueel zijn de voorziening met schoon drinkwater, energievoorziening middels solar, educatie/opleidingstrajecten voor de kinderen alsmede voor juist die kinderen die de leeftijd bereiken waarop ze het weeshuis moeten verlaten en op eigen benen moeten gaan staan.

Opbouw eigen fundraising functie
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de opbouw van een eigen fundraising functie waardoor Emerald Hill in de toekomst zelfstandig meer in staat is om in eigen middelen met lokale sponsors te voorzien.

Voorts zijn er nog projecten in het kader van vakantie besteding en educatie. Sommige projecten zijn eenmalig, maar andere zoals die op het gebied van educatie moeten worden herhaald, omdat er van een voortdurend wisselende populatie van weeskinderen sprake is.

Ondersteuning leiding van het weeshuis
Naast projecten is het ook uitdrukkelijk de bedoeling om non-earmarked money ter beschikking te stellen. Vele sponsors willen graag aan specifieke en stoffelijke doelen bijdragen, maar daarnaast is er vaak veel omheen nodig. Zo kun je wel geld geven voor computers en een computerlab inrichten, maar dan heb je ook iemand nodig die computeronderwijs geeft. Ook hierin wil de Stichting een rol spelen om de leiding van het weeshuis te ondersteunen.

De organisatie

De organisatie bestaat uit:

Bestuur
• Nathan Poublon (Rotterdam), Voorzitter
• Peter Verveen (Rhenen), Penningmeester
• Ginus Tiemessen (Heveadorp), Secretaris
• Georgina Fleming (Londen), Bestuurslid
• Edwin van Groningen, Bestuurslid
• Ricus Dullaert (Johannesburg), Bestuurslid

Vrijwilligers
• GSTALT, webbeheerder
• Paul Hendriks (Wijchen), algemeen vrijwilliger

Alle bestuursleden houden zich intensief bezig met fundraising. Enkele leden van het bestuur bezoeken minimaal twee maal per jaar, op eigen kosten, Emerald Hill Children’s Home om zich van de voortgang van de projecten te overtuigen.

Financiering en schenkingsbudget

Het beleid voor vermogensopbouw is dat er van de non- earmarked fondsen die worden geworven zoals onder punt 2 beschreven, 90% wordt uitgekeerd aan het doel, tenzij de fondsenwerving in enig jaar minder dan 20.000 euro oplevert. In dat geval wordt er of maximaal 90% uitgekeerd of wordt er 100% uitgekeerd met een max van 18.000 euro indien de reserves dat toelaten.

Rust en zekerheid
Ons vermogensopbouwbeleid is er uitsluitend op gericht om een minimaal niveau te kunnen garanderen aan Emerald Hill zodat er rust en zekerheid over een deel van de inkomende geldstroom gaat ontstaan. Hiermede wordt ook voldaan aan een element van duurzaamheid in de samenwerking.

De fondsen die worden geworven in verband met projecten komen deze projecten voor 100% ten goede en worden dus onverkort doorgeleid.

Geen kosten
De stichting streeft naar een zero cost base. 100% van de gegenereerde fondsen dienen aan het doel ter beschikking te komen. Alle kosten die verband houden met het werk van de stichting worden door de bestuursleden privé gedragen tenzij, in uitzonderingsgevallen, het bestuur unaniem anders besluit.

Vermogensbeheer

Het vermogen wordt risicomijdend aangehouden op spaarrekeningen dan wel belegd in Nederlandse staatsobligaties. Onder geen voorwaarde worden de geworven fondsen in een hogere risicoklasse belegd dan hiervoor aangegeven, ook al zou dat ten koste gaan van het behalen van een hoger rendement.

Over het vermogen wordt beschikt door een besluit van het bestuur.